Statut

Stowarzyszenia Rozwój i Nauka

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Rozwój i Nauka, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy
  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.1989. Nr 20 poz.104 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Stowarzyszenie może używać skrótu Stowarzyszenie RiN.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.

§ 3

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Olsztyn i województwa warmińsko-mazurskiego.

 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci. Wzór i wielkość pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie używa własnego logo i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 3. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, w tym zamiejscowe, które mają osobowość prawną.

 4. Stowarzyszenie może tworzyć inne niesamodzielne jednostki organizacyjne, zwane biurami, przedstawicielstwami.

 5. Stowarzyszenie może przystępować do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych i międzynarodowych o podobnym profilu działania.

 

 

Rozdział II

Cele i zakres działania stowarzyszenia

§ 7

 1. Cele Stowarzyszenia:

 1. rozpowszechnianie i propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji i kultury fizycznej,

 2. wspieranie działalności służącej rozwojowi nauk stosowanych w rehabilitacji w tym szczególnie: ortotyce, kinezjologii i terapii fizykalnej,

 3. wspieranie prac badawczych związanych z dziedziną rehabilitacji i publikacji ich wyników czasopismach naukowych,

 4. organizowanie konferencji naukowych oraz szkoleń z zakresu rehabilitacji oraz w pokrewnych dziedzinach medycznych,

 5. działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia (w tym badań screeningowych i edukacji zdrowotnej) oraz współpraca w tym zakresie z innymi organizacjami rządowymi
  i pozarządowymi,

 6. podnoszenie poziomu terapii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
  w Olsztynie, w tym szczególnie w Klinice Rehabilitacji dla Dzieci oraz w Oddziale Klinicznym Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Leczenia Chorych ze Śpiączką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie poprzez doposażanie w nowoczesny sprzęt oraz szkolenia pracowników,

 7. promowanie w Polsce i za granicą osiągnięć i możliwości terapeutycznych wyżej wymienionych oddziałów (prowadzenie stron www, Tt, FB),

 8. współpraca z innymi jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie realizacji grantów, wspólnych badań lub wytwarzania nowych urządzeń i usług,

 9. zapewnienie Członkom Stowarzyszenia możliwości dostępu do różnych wynegocjowanych grupowych form usług, w tym usług medycznych i prawnych oraz wszelkich grupowych ubezpieczeń i produktów, w tym inwestycyjnych, a także pomoc w ich realizacji,

 10. wspieranie Członków Stowarzyszenia w zakresie ubezpieczeń, usług i produktów – w tym inwestycyjnych, oraz informowanie o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczeń, zakupu usług i produktów,

 11. negocjowanie w imieniu Członków ofert specjalnych i rabatów na wybrane produkty i usługi.

 12. wspieranie wszelkich przedsięwzięć, które zmierzają do realizacji powyższych celów.

§ 8

 1. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

 1. organizowanie konferencji naukowych i szkoleń tematycznych,

 2. prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,

 3. finansowanie udziału w konferencjach, sympozjach, szkoleniach pracowników WSSD oraz
  w Oddziale Klinicznym Rehabilitacji Neurologicznej i Oddziale Leczenia Chorych ze Śpiączką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie organizowanych w kraju i zagranicą,

 4. prowadzenie badań naukowych,

 5. wspieranie działalności innych osób fizycznych oraz prawnych, prowadzących działalność zbieżną z naszymi celami,

 6. przyznawanie nagród za znaczące osiągnięcia w dziedzinach rehabilitacji i pokrewnych,

 7. prowadzenie działalności gospodarczej (usługi medyczne, analizy statystyczne i opracowania naukowe).

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Informacje o członkach Stowarzyszenia.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie posiada członków:

A. zwyczajnych

B. wspierających

C. honorowych

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia lub dziedziny rehabilitacji.

 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 7. Do obowiązków członków zwyczajnych należy czynny udział w działalności Stowarzyszenia oraz opłata składki członkowskiej w kwocie 30 zł /rok.

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 4. regularnego opłacania składek.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składki członkowskiej.

§ 13

 1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

 2. wykluczenia przez zarząd:

 • z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składki członkowskiej ponad rok,

 • z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nie przestrzegania postanowień
  i uchwał władz Stowarzyszenia,

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków

 2. Zarząd

 3. Komisja Rewizyjna

2. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, takich jak:

a) zwrot kosztów przejazdu, diet;

b) zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w szkoleniach, naradach;

c) zwrot kosztów dokształcania pracowników oraz wolontariuszy, jeśli Zarząd uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności dla właściwego świadczenia pracy na rzecz Stowarzyszenia. Wolontariusze mogą wykonywać na rzecz Stowarzyszenia świadczenie odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz.873 ze zm.).

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć

lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu

i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego

Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zgromadzenie
w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenie

Członków. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenie są podejmowane w głosowaniu

jawnym zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalanie zmian statutu,

 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia

§ 17

1. Zarząd Główny jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu, powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, wybieranych na okres 5 lat w głosowaniu jawnym, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 1. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

5. Zarząd do pomocy prowadzenia spraw Zarządu może powołać Biuro i zatrudnić w nim inne osoby, strukturę Biura określa Zarząd Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 2. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

 8. ustalanie wysokości składek członkowskich,

 9. powołanie Biura Zarządu w celu obsługi Zarządu.

§ 19

Członkowie Zarządu za uczestnictwo w pracach Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest jednomyślną uchwałą Zarządu.

§ 20

Wszelkie uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu, w tym Prezesa. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybieranych na okres 5 lat w głosowaniu jawnym spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się przewodniczącego komisji.

 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak

niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 22

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności

 4. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie

jego bezczynności,

 1. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 23

W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, komisja może na mocy uchwały wybrać na jego miejsce zastępcę, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki osoby ustępującej.

§ 24

 1. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub

zastępcy.

 1. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez

Komisję Rewizyjną i przyjęty przez Zarząd.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa majątkowe.

§ 26

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) Składki członkowskie,

b) Dochody z majątku Stowarzyszenia,

c) Dotacje i subwencje otrzymywanych na podstawie właściwych przepisów prawa,

d) Środki pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

e) Darowizny, spadki, dotacje i zapisy,

f) Dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

g) Dochody z organizacji szkoleń i konferencji naukowych,

h) Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia (usług rehabilitacyjne, porady lekarskie
i fizjoterapeutyczne).

2. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Środki pieniężne mogą być przechowywane na rachunkach bankowych Stowarzyszenia.

4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Działalność gospodarcza

§ 27

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie
w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) Wydawanie książek – 58.11.Z,

b) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,

c) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych – 72.19.Z,

d) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B,

e) Praktyka lekarska specjalistyczna - 86.22.Z.

f) Działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A,

g) Działalność organizacji profesjonalnych - 94.12.Z.

§ 28

 1. Zobowiązania majątkowe na rzecz Stowarzyszenia wymagają zgody i podpisu 2 członków

Zarządu Stowarzyszenia, w tym prezesa.

Sposób reprezentacji

§ 29

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia wobec osób trzecich - do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w tym w sprawach majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezes.

§ 30

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej z Statutu.

3. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych określonych w § 8, które są celami pożytku publicznego.

4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 liczby

głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.

2. Wszelkie zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zgromadzenie obowiązują po

zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§ 32

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4

głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków Stowarzyszenia.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki

zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia obowiązuje po zatwierdzeniu przez

władzę rejestracyjną.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

 1. Dochody Stowarzyszenia są przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych zgodnie
  z ustalonym programem działania Stowarzyszenia.

 

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 14 października 2016 r.

 

 

Przewodnicząca Protokolantka